PŁATNOŚCI


Składki

 1. Składki członkowskie są stałe niezależnie od ilości deklarowanych zajęć w miesiącu oraz niezależne od faktycznych obecności dziecka na treningach i wynoszą:
 • 120 zł/miesiąc (zajęcia trzy/cztery razy w tygodniu)
 • 100 zł/miesiąc (zajęcia dwa razy w tygodniu)
 • 80 zł/miesiąc (zajęcia raz razy w tygodniu)

zniżki dla rodzeństwa: -10%

 1. Wysokość składki członkowskiej może ulec zmianie w drodze uchwały Zarządu. Składki w zmienionej wysokości obowiązują od drugiego miesiąca od daty, w którym uchwała o zmianie wysokości składki została ogłoszona. Ogłoszenie uchwały następuje poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Klubu UKS Sakura (www.ukssakura.pl) oraz tablicy informacyjnej w siedzibie klubu.
 2. Składki członkowskie wnoszone są na konto klubu do 10 dnia miesiąca z góry za dany miesiąc. Za datę wniesienia składki uważa się datę wpływu środków na konto klubu 

Nr konta: PKO BP SA  93 1020 1127 0000 1802 0216 5694

UKS Sakura
ul. Umińskiego 11
03-984 Warszawa

Przelew powinien zostać zatytułowany według wzoru:

Imię i Nazwisko osoby biorącej udział w zajęciach sportowych (nie osoby wpłacającej), MM/RRRR;

np.  składka – Jan Kowalski, IX/2015r.

po terminie (po 10-tym dniu miesiąca) wpłata składek powiększona jest o 10 zł.

 1. Członkowie Klubu mają prawo do zniżek oferowanych przez Klub na zakup sprzętu sportowego, jak również mogą korzystać z dofinansowań oferowanych przez Klub przy organizacji obozów i wyjazdów sportowych.
 2. W przypadku braku wpłaty składki członkowskiej w terminie, z zastrzeżeniem ust. 6 istnieje możliwość niedopuszczenia dziecka do zajęć, do momentu uregulowania zaległości.
 3. W uzasadnionych przypadkach na podstawie pisemnego wniosku Zarząd Klubu może odroczyć termin płatności lub zwolnić z opłaty składek członkowskich.

Cel składek

Pieniądze pochodzące ze składek członkowskich przeznaczone są w szczególności na:

 1. Opłaty za wynajęcie sal treningowych
 2. Wynagrodzenie trenerów
 3. Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć
 4. Promocje klubu
 5. Opłaty statutowe w Polskim Związku Judo oraz Warszawsko Mazowieckim Związku Judo
 6. Opłaty biurowe i administrację Klubu