PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, iż Uczniowski Klub Sportowy Sakura z siedzibą przy ul. W. Umińskiego 11, w Warszawie przetwarza następujący zakres Państwa (dotyczy także dzieci pozostających pod Państwa opieką) danych osobowych:

– imię i nazwisko,

– adres zamieszkania,

– data i miejsce urodzenia,

– PESEL,

– adres e-mail,

– numer telefonu,

– obywatelstwo.

Dane te były i są pozyskiwane na podstawie kart zgłoszenia (deklaracji członkowskiej) lub rejestracji ONLINE w celu prowadzenia statutowej i działalności Stowarzyszenia.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Uczniowski Klub Sportowy Sakura, ul. W. Umińskiego 11, 03-984 Warszawa; NIP: 113-285-83-12. Z Administratorem można się kontaktować za pomocą poczty e-mail na adres: ukssakura@gmail.com
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty e-mail na adres: ukssakura@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (urzędy publiczne zlecające zadania). Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez UKS Sakura polegają na przetwarzaniu danych celem profesjonalnej organizacji zajęć sportowych/rekreacyjnych, zawodów, obozów, wyjazdów sportowych/rekreacyjnych. Przetwarzanie danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji projektów sportowych/rekreacyjnych.
 5. UKS Sakura udostępnia dane urzędom publicznym w celu rozliczania otrzymanych dotacji na działania statutowe, związkom sportowym i innym organizacjom, w których UKS Sakura jest zrzeszony. Dane osobowe są przechowywane na czas członkostwa w UKS Sakura, a także zgodnie z nadrzędnymi przepisami prawa przez okres 5 lat.
 6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane publicznie na naszych stronach internetowych w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku (wyniki zawodów, ranking klubowy, relacje z akcji szkoleniowych i innych przedsięwzięć UKS Sakura).
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  – przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego.