Składki

 1. Składki członkowskie są stałe niezależnie od ilości deklarowanych zajęć w miesiącu oraz niezależne od faktycznych obecności dziecka na treningach i wynoszą:

  – 140 zł/miesiąc (zajęcia trzy/cztery razy w tygodniu)

  – 120 zł/miesiąc (zajęcia dwa razy w tygodniu)

  – 100 zł/miesiąc (zajęcia raz w tygodniu)

  zniżki dla rodzeństwa: -10%

 2. Wysokość składki członkowskiej może ulec zmianie w drodze uchwały Zarządu. Składki w zmienionej wysokości obowiązują od drugiego miesiąca od daty, w którym uchwała o zmianie wysokości składki została ogłoszona. Ogłoszenie uchwały następuje poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Klubu UKS Sakura (www.ukssakura.pl) oraz tablicy informacyjnej w siedzibie klubu.
 3. Składki członkowskie wnoszone są na konto klubu do 10 dnia miesiąca z góry za dany miesiąc. Za datę wniesienia składki uważa się datę wpływu środków na konto klubu

  Nr konta: PKO BP SA 93 1020 1127 0000 1802 0216 5694

  UKS Sakura

  ul. Umińskiego 11
  03-984 Warszawa

  Przelew powinien zostać zatytułowany według wzoru:

  Imię i Nazwisko osoby biorącej udział w zajęciach sportowych (nie osoby wpłacającej), MM/RRRR;

  np. składka – Jan Kowalski, IX/2023r.

  po terminie (po 10-tym dniu miesiąca) wpłata składek powiększona jest o 10 zł.

 4. Członkowie Klubu mają prawo do zniżek oferowanych przez Klub na zakup sprzętu sportowego, jak również mogą korzystać z dofinansowań oferowanych przez Klub przy organizacji obozów i wyjazdów sportowych.
 5. W przypadku braku wpłaty składki członkowskiej w terminie, z zastrzeżeniem ust. 6 istnieje możliwość niedopuszczenia dziecka do zajęć, do momentu uregulowania zaległości.
 6. W uzasadnionych przypadkach na podstawie pisemnego wniosku Zarząd Klubu może odroczyć termin płatności lub zwolnić z opłaty składek członkowskich.
Cel składek

Pieniądze pochodzące ze składek członkowskich przeznaczone są w szczególności na:

 1. Opłaty za wynajęcie sal treningowych
 2. Wynagrodzenie trenerów
 3. Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć
 4. Promocje klubu
 5. Opłaty statutowe w Polskim Związku Judo oraz Warszawsko Mazowieckim Związku Judo
 6. Opłaty biurowe i administrację Klubu